Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Clwb 400: cyfle i ennill crys Joe Allen

English

Dyma’ch cyfle arbennig i chi ennill crys yr anhygoel Joe Allen wedi ei arwyddo.

Dyma ei grys o gêm pêl-droed Cymru yn erbyn Croatia yn 2012.

Nid yw cyfle fel hyn yn ymddangos yn aml!

Mae bob rhif sydd ar gael yn siawns i ennill, ac yn costio £20.

Ewch i’r eitem ar Facebook i brynu rhif (neu ddau…) am siawns i ennill.

Mae’r holl arian yn mynd tuag at fenter Tarian Cymru: offer gwarchodol i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

PPE: tu hwnt i’r £20,000

English

Annwyl Bawb

Mae’n debyg bydd problemau PPE enbyd yng Nghymru am sbel.

Yn ôl ein gweinidog iechyd ‘ychydig ddyddiau’ yn unig o PPE sydd ar ôl – ac roedd hynny ddydd Mawrth, yn ôl BBC Cymru Fyw.

Am yr haf (o leiaf) bydd angen ymatebion cymunedol i weithwyr iechyd a gofal – lle mae ymdrechion swyddogol wedi methu.

Targed newydd

Rydych chi wedi helpu ni i gyrraedd y targed o £20,000 nos Iau, diolch o galon i chi.

Rydym wedi gosod targed newydd o £50,000 yn syth.

Yr angen mwyaf yw i archebu mwy o gownau meddygol i’n gweithwyr iechyd. Rydym wedi dosbarthu rhai, ond mae nhw’n mynd yn gyflym. Dydyn ni byth yn eistedd ar focsys PPE.

Mae Tarian Cymru wedi archebu’r eitemau: menyg, gownau meddygol, mygydau, a feisors.

“Dan ni’n iwsio masks papur, ac oedd nghalon ‘di colli curiad pan ges i’r alwad ffôn. Diolch o galon, allwn i ddim deud pa mor ddiolchgar ydan ni.”
Di-enw, ysbyty yng ngogledd Cymru

Rhannwch, rhannwch, RHANNWCH:
https://tarian.cymru

Darllenwch flog Tarian Cymru am syniadau ac ysbrydoliaeth.

Y gwaith

Yn ogystal ag archebu mae Tarian Cymru wedi partneru gyda phrosiectau gweithgynhyrchu lleol am feisors, gan gynnwys Prosiect Cymunedol Crymych ac Ysgol Bro Morgannwg.

Rydym yn datblygu ein rhwydweithiau dosbarthu a thimau i ymestyn i HOLL ysbytai a safleoedd iechyd a gofal Cymru. Mae pawb yn gwirfoddoli.

Mae’r holl gefnogaeth – ariannol, ymarferol, a moesol – yn galonogol iawn.

Ar hyd y daith rydym yn rhannu ein holl gysylltiadau cyflenwi gyda’r awdurdodau Cymreig, ac yn addasu gweithgaredd ar sail angen.

Dyma lun uchod o Ward H, Ysbyty Treforus, Abertawe yr wythnos hon.

Rhannwch

Rhannwch wefan Tarian Cymru, trydariadau Twitter a negeseuon Facebook i annog ffrindiau i gyfrannu.

Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

Rhai syniadau ar sut i helpu gweithwyr iechyd a gofal yng Nghymru

Annwyl Gyfaill

Mae Tarian Cymru angen eich help, i rannu’r ymgyrch – ac i helpu mwy o weithwyr iechyd a gofal.

Gyda’n gilydd yr wythnos hon fe gyrrhaeddon ni £10,000. Diolch o galon. Mae’ch haelioni a’ch cariad tuag at ein gweithwyr yn syfrdanol.

Gweithwyr gofal, rydym yn eich gweld

Gan ein bod ni wedi cyrraedd y targed gwreiddiol rydyn ni am gynnwys gweithwyr mewn cartrefi gofal a hosbisau, yn ogystal â gweithwyr GIG Cymru. Mae’n siŵr y byddwch chi wedi gweld sefyllfa argyfyngus ein weithwyr gofal ar y  newyddion. Y targed newydd yw £20,000 i adlewyrchu’r angen dirfawr.

Dydy’ch cyfraniadau chi ddim yn segur: mae’n cael ei ddefnyddio’n syth i brynu offer safon proffesiynol i weithwyr.

Mae’r fisyrau yn cael eu dosbarthu heddiw! Rydyn ni newydd gyflwyno archeb am ynau meddygol. Mae’r gynau yn gwarchod yn wych ac yn cydymffurfio gyda safonau rhyngwladol.

Archeb nesaf

Nawr mae angen i ni archebu cymaint o fygydau KN95/FFP2 â phosibl. NID pethau ysgafn o siop stryd fawr yw’r mygydau – maen nhw’n cydymffurfio â nifer o safonnau llym o ran ansawdd. Mae gweithwyr iechyd a gofal yn gofyn amdanynt yn aml. Byddai’n wych gallu archebu sawl mil ohonyn nhw. Mae’n ddibynnol ar gyllid.

Ymateb i’r alw

Mae’n tîm o wirfoddolwyr yn ymgysylltu â gweithwyr iechyd a gofal bob dydd. Os bydd y galw gan weithwyr a sefydliadau yn newid byddwn yn ymateb. Os bydd y llywodraeth, byrddau iechyd ac awdurdodau eraill yn cyflawni anghenion byddwn ateb yr angen yn rhywle arall.

Rhannwch y ddolen

Mae hon yn ffordd rymus o helpu. Gallwch chi rannu dolen GoFundMe. Fel arall y fersiwn byr yw tarian.cymru

Mae syniadau codi arian isod.

Teulu a ffrindiau

Annogwch ffrindiau a theulu i gyfrannu ac i rannu’r ddolen.

Gofodau ar-lein

Ydych chi’n rhedeg gwefan, podlediad, grŵp Facebook, cyfrif Twitter neu gyfryngau eraill – mawr neu fach? Efallai eich bod yn aelod o grŵp WhatsApp – o dri o bobl neu fwy? Plîs soniwch am yr ymgyrch yn y gofod ar-lein hwnnw.

Grwpiau a sefydliadau

Ydych chi’n rhan o gymdeithas, clwb, tîm chwaraeon, côr, grŵp o fewn plaid wleidyddol, addoldy, neu rywbeth tebyg? Plîs dwedwch wrth ffrindiau a chyd-weithwyr am yr ymgyrch. Gofynnwch i’r person sy’n gyfrifol am gyfathrebu i ledaenu’r neges.

Cerddorion

Ydych chi’n canu neu’n chwarae cerddoriaeth? Ydych chi’n gallu cynnal gig ar-lein? Ydych chi’n gallu codi arian? Mae Carwyn Ellis (Colorama, Rio 18) a Gareth Bonello (Gentle Good) wedi rhyddhau cerddoriaeth ar eu tudalennau Bandcamp, ac fe fydd yr holl incwm yn mynd at waith Tarian Cymru. Diolch iddyn nhw!

Artistiaid

Ydych chi’n gallu cynnig gwaith celf – boed yn bodoli neu yn gomisiwn newydd? Bydd ein tîm codi arian, sydd i gyd yn wirfoddolwyr, yn trefnu ocsiwn. Plîs ystyriwch gefnogi, a chysylltwch â ni am sgwrs.

Eraill

Os oes gennych syniad arall i godi arian (cwisys, comedi, theatr, darlith, stynt, digwyddiad, unrhyw beth sy’n dod i’ch meddwl…) ewch amdani a threfnwch. Gadewch i ni wybod am eich cynlluniau trwy Twitter, Facebook, neu e-bostio post@tarian.cymru

Mae pob rhodd y gallwch chi ei annog yn cyfrif. GoFundMe yw’r ffordd orau o gasglu taliad. Os oes angen i chi gymryd taliad trwy ddull gwahanol cyslltwch â ni os gwelwch yn dda.

Ocsiwn

O.N. Mae Tarian Cymru yn cynnal ocsiwn mewn partneriaeth ag enwogion o fri.

Categorïau
Apêl gyntaf Digwyddiad

Ocsiwn Tarian Cymru: bidio ar agor nawr

English

Mae’r ocsiwn isod wedi cau. Ewch i’r ocsiwn cyfredol!

Rydym trwy hyn yn cyhoeddi ocsiwn Tarian Cymru, i godi arian i brynu offer hanfodol (PPE) i weithwyr iechyd a gofal yng Nghymru.

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn cyn 1pm ar 25 Ebrill at post@tarian.cymru

Eitemau

Llun gan Meirion Jones
meirion-jones.com
‘Aberaeron yn y nos’: print wedi ei fframio. 90cm x 85cm yn y ffrâm.
Amcanbris £300

Llun gan Ruth Jên
ruthjen.co.uk
‘Heb de, heb ddim…’:
Llun ar fownt 26 x 26cm
Amcanbris (dim ffram) £150

Llun gan Rhiannon
facebook.com/rhiannonart
‘Blodau Hapus’: print gwreiddiol A4 mewn mownt a ffrâm.
Amcanbris £300

Llun gan Joanna Jones
Instagram: joannaloisjones
‘Marloes, Sir Benfro’
Llun gwreiddiol mewn acrylic heb ei fframio 47cm x 30.5cm
Amcanbris £400

Llun gan Owain Fôn Williams
Print ‘Viva Gareth Bale’
owainfonwilliams.com
Maint A2
Amcanbris £100

Gwyliau calan i deulu am 2 noson yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog (2 oedolyn, 2 blentyn)
Amcanbris £350

Jwg wedi ei dylunio gan Lowri Davies
Maint: uchder 10cm, llêd 12 cm, dyfnder 8.5cm
Amcanbris £69

Cerdd ar gyfer unrhyw achlysur gan y Prifardd Hywel Griffiths

Cerdd ar gyfer unrhyw achlysur gan y Prifardd Mererid Hopwood

Dau docyn i gyngerdd Rhys Meirion yn Llangefni (dyddiad i’w gadarnhau) a CD wedi ei lofnodi

Dau docyn gan Haka Entertainment i ‘Haka 5’ fis Tachwedd 2020 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

Tocyn llyfr gwerth £50 gan Gyngor Llyfrau Cymru

Penwythnos i gwpwl mewn hen garafan sipsi yng Ngwersyll Penybont, Parciau Gwyliau y Bala potel o Prosecco a chacen lemwn
balalakecamping.co.uk
Estimated price £180

Pêl Scarlets wedi ei lofnodi a’r shorts a wisgodd Gareth Davies yn gêm Cymru v Awstralia yng Nghwpan y Byd Japan

Bidio

Anfonwch eich cynigion gyda’ch enw a’ch rhif ffôn cyn 1pm ar 25 Ebrill at post@tarian.cymru

Mae’r ocsiwn uchod wedi cau. Ewch i’r ocsiwn cyfredol!

Categorïau
Apêl gyntaf Datganiad

Coronafeirws: codi arian i sicrhau offer i weithwyr iechyd (datganiad)

English

Fe lansir menter nid-am-elw newydd heddiw (9 Ebrill) i sicrhau offer gwarchodol (PPE) ar frys i weithwyr y gwasanaeth iechyd yng Nghymru.

Mae’r fenter, o’r enw Tarian Cymru, yn cael ei rhedeg gan grŵp o wirfoddolwyr.

Y bwriad yw i gasglu arian er mwyn archebu offer gwarchodol o safon proffesiynol trwy gyflenwyr yn fyd-eang.

Dywed Gwenno Teifi, cyd-drefnydd y fenter:

“Rydym yn derbyn adroddiadau uniongyrchol bod ein ffrindiau sydd yn weithwyr iechyd yng Nghymru dal heb dderbyn offer gwarchodol digonol er mwyn gofalu ar ôl cleifion – gan gynnwys cleifion sydd wedi dal COVID-19, neu sydd wedi dangos symptomau.”

Gyda’r argyfwng yn dwysau ar raddfa mor sydyn dywed Gwenno Teifi nad oes dewis ond i weithredu ar frys:

“Fel ymdrech cymunedol, rydym yn lansio galwad codi arian brys er mwyn sicrhau’r offer PPE ar fyrder. Gofynnwn i bobl Cymru roi yn hael i warchod iechyd y rhai sy’n ein gwarchod ni.”

Yn ôl aelod o staff di-enw yng Nghymru “Plîs rhowch yr offer hanfodol yma i ni! Mae staff yn teimlo stres ac yn crio yn y gwaith, dydyn nhw ddim eisiau dal y firws ac o bosib marw achos mae nhw wedi ymdrechu i helpu eraill. Mae hyn hefyd yn risg i’n teuluoedd. Rydyn ni am ymladd yn erbyn y firws a sefyll gyda’n gilydd ond rydyn ni angen gwarchodaeth – offer go iawn nid mygydau sydd ond yn cynnig ychydig o warchodaeth!”.

Mae modd cyfrannu i’r ymgyrch codi arian drwy fynd i tarian.cymru

Diwedd

Nodiadau i olygyddion

  • Mae manylion cyswllt gweithwyr iechyd sy’n fodlon trafod yr offer presennol ar gael ar gais, gan gynnwys rhai sydd ddim ond yn fodlon siarad yn ddienw.
  • Mae nifer o adroddiadau wedi bod yn y cyfryngau am ddiffygion y darpariaeth presennol. Mae rhai o weithwyr wedi troi at brynu offer o siopau caledwedd sydd ddim o reidrwydd yn hollol addas i waith mewn ysbytai.
  • Mae llythyr agored a lofnodwyd gan dros 1200 o weithwyr iechyd yn dweud “nid ydym yn cael offer amddiffyn personol priodol ar hyn o bryd i’n hatal rhag cael ein heintio tra ein bod yn gweithio. Po fwyaf o feddygon sy’n mynd yn sâl ac sy’n gorfod ynysu, yr hiraf y bydd yn ei gymryd i reoli lledaeniad y firws hwn.”