Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

Ydych chi’n nabod rhywun sy’n gallu gwneud her noddiedig i gefnogi Tarian Cymru?

English

Diolch o galon am gefnogi gweithwyr iechyd a gofal trwy apêl Tarian Cymru.

Dros yr wythnosau nesaf bydd y gwaith yn parhau achos mae dal llawer o angen am offer gwarchodol yn ein cartrefi gofal a safleoedd GIG Cymru.

Dyma eitem wych ar Tarian Cymru o raglen Heno S4C. Rhannwch plîs!

Ydych chi’n nabod rhywun sy’n gallu gwneud her noddiedig i gefnogi Tarian Cymru?

Mae Osian Jones Caernarfon yn seiclo ar daith rithiol o Gaernarfon i Gaeredin.

Mae pobl eraill yn cerdded, rhedeg, tynnu lluniau, siafio pen a mwy… i godi arian am PPE. Darllenwch y canllaw hwn, a phasiwch ymlaen.

Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

Cartrefi gofal: yr angen

English

Nid yw rhai ardaloedd yng Nghymru wedi cyrraedd y pegwn o ran nifer o achosion Covid-19. Yn ôl rhai amcangyfrifon, gallai rhai ardaloedd penodol fod yn fis i ffwrdd o’r pegwn.

NID yw gweithwyr a phreswylwyr cartrefi gofal yng Nghymru yn cael eu profi am Covid-19, yn ôl polisi swyddogol. Nid oes modd iddyn nhw wybod os ydyn nhw wedi dal yr haint.

Mae gan rai pobl sy’n darllen y diweddariad hwn deulu sy’n cael ei effeithio. Mae pobl yn marw.

Yn aml nid oes gan weithwyr cartrefi gofal offer gwarchodol.

Yr wythnos hon rydym yn cysylltu â gweithwyr mewn cartrefi gofal a gwasanaethau cymorth cartref arall ar draws Cymru – er mwyn cynnig offer am ddim. Rydym yn gallu ymestyn i fwy o’r sector nawr, diolch am ddata ar 1450 safle rydym wedi ei dderbyn.

Mae hyn yn effeithio ar lawer o bobl. Ystyriwch y preswylwyr, defnyddwyr gwasanaeth, gweithwyr, a’r holl gartrefi a theuluoedd.

Mae’r cyfathrebu â, a darpariaeth i, weithwyr yn ysbytai GIG Cymru a safleoedd eraill yn parhau.

Dyma un neges ymhlith nifer ac mae’n rhaid i mi ei rhannu gyda chi:

“Mae Antur Waunfawr yn cefnogi 75 o oedolion ag anableddau dysgu, ac mae llawer ohonynt yn y categori ‘risg uchel’ pe baent yn datblygu symptomau Covid-19.”

“Roeddem yn ei chael hi’n anodd iawn dod o hyd i gyflenwadau digonol o PPE i’n gweithwyr cefnogol, a chlywsom y gallai Tarian Cymru helpu gyda’n hapêl. Fe wnaethom lenwi holiadur byr ar-lein… ac mewn dim roedd Tarian Cymru wedi dod o hyd i fisors a masgiau FFP2 ac wedi’u rhoddi i ni. Rydym mor ddiolchgar am eu cefnogaeth a byddem yn argymell i unrhyw weithwyr iechyd sydd angen PPE i gysylltu â nhw.”

“Diolch i Tarian Cymru a phawb sydd wedi cefnogi eu hapêl cyllido torfol!”

Diolch o galon i’r 862 o bobl a grwpiau sydd wedi helpu gweithwyr iechyd a gofal – trwy gyfrannu at waith Tarian Cymru yn ei thair wythnos gyntaf.

Diolch yn fawr i’r grwpiau cymunedol, cerddorion, beirdd, ymgyrchwyr, arwerthwyr awchus, actorion, timau chwaraeon, corau, a phawb arall sydd wedi rhannu’r ymgyrch ac wedi codi arian.

Rydym newydd gyrraedd y targed £50,000 – ond mae llawer mwy i’w wneud.

Mae’r targed newydd o £100,000 yn adlewyrchu difrifoldeb y sefyllfa, a’r dyhead i ddiwallu mwy o angen.

Rhannwch y ddolen tarian.cymru heddiw gyda dau neu fwy o bobl rydych chi’n nabod.

Lluniau: Tŷ Llandaff / Antur Waunfawr

Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

PPE: tu hwnt i’r £20,000

English

Annwyl Bawb

Mae’n debyg bydd problemau PPE enbyd yng Nghymru am sbel.

Yn ôl ein gweinidog iechyd ‘ychydig ddyddiau’ yn unig o PPE sydd ar ôl – ac roedd hynny ddydd Mawrth, yn ôl BBC Cymru Fyw.

Am yr haf (o leiaf) bydd angen ymatebion cymunedol i weithwyr iechyd a gofal – lle mae ymdrechion swyddogol wedi methu.

Targed newydd

Rydych chi wedi helpu ni i gyrraedd y targed o £20,000 nos Iau, diolch o galon i chi.

Rydym wedi gosod targed newydd o £50,000 yn syth.

Yr angen mwyaf yw i archebu mwy o gownau meddygol i’n gweithwyr iechyd. Rydym wedi dosbarthu rhai, ond mae nhw’n mynd yn gyflym. Dydyn ni byth yn eistedd ar focsys PPE.

Mae Tarian Cymru wedi archebu’r eitemau: menyg, gownau meddygol, mygydau, a feisors.

“Dan ni’n iwsio masks papur, ac oedd nghalon ‘di colli curiad pan ges i’r alwad ffôn. Diolch o galon, allwn i ddim deud pa mor ddiolchgar ydan ni.”
Di-enw, ysbyty yng ngogledd Cymru

Rhannwch, rhannwch, RHANNWCH:
https://tarian.cymru

Darllenwch flog Tarian Cymru am syniadau ac ysbrydoliaeth.

Y gwaith

Yn ogystal ag archebu mae Tarian Cymru wedi partneru gyda phrosiectau gweithgynhyrchu lleol am feisors, gan gynnwys Prosiect Cymunedol Crymych ac Ysgol Bro Morgannwg.

Rydym yn datblygu ein rhwydweithiau dosbarthu a thimau i ymestyn i HOLL ysbytai a safleoedd iechyd a gofal Cymru. Mae pawb yn gwirfoddoli.

Mae’r holl gefnogaeth – ariannol, ymarferol, a moesol – yn galonogol iawn.

Ar hyd y daith rydym yn rhannu ein holl gysylltiadau cyflenwi gyda’r awdurdodau Cymreig, ac yn addasu gweithgaredd ar sail angen.

Dyma lun uchod o Ward H, Ysbyty Treforus, Abertawe yr wythnos hon.

Rhannwch

Rhannwch wefan Tarian Cymru, trydariadau Twitter a negeseuon Facebook i annog ffrindiau i gyfrannu.

Categorïau
Apêl gyntaf Diweddariad (GoFundMe)

Rhai syniadau ar sut i helpu gweithwyr iechyd a gofal yng Nghymru

Annwyl Gyfaill

Mae Tarian Cymru angen eich help, i rannu’r ymgyrch – ac i helpu mwy o weithwyr iechyd a gofal.

Gyda’n gilydd yr wythnos hon fe gyrrhaeddon ni £10,000. Diolch o galon. Mae’ch haelioni a’ch cariad tuag at ein gweithwyr yn syfrdanol.

Gweithwyr gofal, rydym yn eich gweld

Gan ein bod ni wedi cyrraedd y targed gwreiddiol rydyn ni am gynnwys gweithwyr mewn cartrefi gofal a hosbisau, yn ogystal â gweithwyr GIG Cymru. Mae’n siŵr y byddwch chi wedi gweld sefyllfa argyfyngus ein weithwyr gofal ar y  newyddion. Y targed newydd yw £20,000 i adlewyrchu’r angen dirfawr.

Dydy’ch cyfraniadau chi ddim yn segur: mae’n cael ei ddefnyddio’n syth i brynu offer safon proffesiynol i weithwyr.

Mae’r fisyrau yn cael eu dosbarthu heddiw! Rydyn ni newydd gyflwyno archeb am ynau meddygol. Mae’r gynau yn gwarchod yn wych ac yn cydymffurfio gyda safonau rhyngwladol.

Archeb nesaf

Nawr mae angen i ni archebu cymaint o fygydau KN95/FFP2 â phosibl. NID pethau ysgafn o siop stryd fawr yw’r mygydau – maen nhw’n cydymffurfio â nifer o safonnau llym o ran ansawdd. Mae gweithwyr iechyd a gofal yn gofyn amdanynt yn aml. Byddai’n wych gallu archebu sawl mil ohonyn nhw. Mae’n ddibynnol ar gyllid.

Ymateb i’r alw

Mae’n tîm o wirfoddolwyr yn ymgysylltu â gweithwyr iechyd a gofal bob dydd. Os bydd y galw gan weithwyr a sefydliadau yn newid byddwn yn ymateb. Os bydd y llywodraeth, byrddau iechyd ac awdurdodau eraill yn cyflawni anghenion byddwn ateb yr angen yn rhywle arall.

Rhannwch y ddolen

Mae hon yn ffordd rymus o helpu. Gallwch chi rannu dolen GoFundMe. Fel arall y fersiwn byr yw tarian.cymru

Mae syniadau codi arian isod.

Teulu a ffrindiau

Annogwch ffrindiau a theulu i gyfrannu ac i rannu’r ddolen.

Gofodau ar-lein

Ydych chi’n rhedeg gwefan, podlediad, grŵp Facebook, cyfrif Twitter neu gyfryngau eraill – mawr neu fach? Efallai eich bod yn aelod o grŵp WhatsApp – o dri o bobl neu fwy? Plîs soniwch am yr ymgyrch yn y gofod ar-lein hwnnw.

Grwpiau a sefydliadau

Ydych chi’n rhan o gymdeithas, clwb, tîm chwaraeon, côr, grŵp o fewn plaid wleidyddol, addoldy, neu rywbeth tebyg? Plîs dwedwch wrth ffrindiau a chyd-weithwyr am yr ymgyrch. Gofynnwch i’r person sy’n gyfrifol am gyfathrebu i ledaenu’r neges.

Cerddorion

Ydych chi’n canu neu’n chwarae cerddoriaeth? Ydych chi’n gallu cynnal gig ar-lein? Ydych chi’n gallu codi arian? Mae Carwyn Ellis (Colorama, Rio 18) a Gareth Bonello (Gentle Good) wedi rhyddhau cerddoriaeth ar eu tudalennau Bandcamp, ac fe fydd yr holl incwm yn mynd at waith Tarian Cymru. Diolch iddyn nhw!

Artistiaid

Ydych chi’n gallu cynnig gwaith celf – boed yn bodoli neu yn gomisiwn newydd? Bydd ein tîm codi arian, sydd i gyd yn wirfoddolwyr, yn trefnu ocsiwn. Plîs ystyriwch gefnogi, a chysylltwch â ni am sgwrs.

Eraill

Os oes gennych syniad arall i godi arian (cwisys, comedi, theatr, darlith, stynt, digwyddiad, unrhyw beth sy’n dod i’ch meddwl…) ewch amdani a threfnwch. Gadewch i ni wybod am eich cynlluniau trwy Twitter, Facebook, neu e-bostio post@tarian.cymru

Mae pob rhodd y gallwch chi ei annog yn cyfrif. GoFundMe yw’r ffordd orau o gasglu taliad. Os oes angen i chi gymryd taliad trwy ddull gwahanol cyslltwch â ni os gwelwch yn dda.

Ocsiwn

O.N. Mae Tarian Cymru yn cynnal ocsiwn mewn partneriaeth ag enwogion o fri.